CZ EN

Stanovy sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POHIP

I.
Základní ustanoveni.
1. Občanské sdružení POHIP je dobrovolným, samostatným a nezávislým sdružením fyzických osob. Sdružuje zájemce o činnost v oblasti hiporehabilitace. 2. Sdruženi je samostatným právním subjektem. 3.Občanské sdružení POHIP je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružováni občanů.
4.Celý název Sdružení : Občanské sdružení POHIP 5.Sídlem Občanského sdružení POHIP je : Kollárova 511, 39701 Písek
II.
Poslání Sdružení.
1. Provádět a propagovat hiporehabilitaci.
2. Pořádat akce pro děti a mládež.
3. Provozovat jezdecký oddíl.
4. Zajistit zázemí pro vykonávání této činnosti. 5. Hospodařit s vlastním majetkem a s majetkem, ke kterému má právo k užívání. Starat se o jeho opravy a údržby.
III.
Členství ve Sdružení.
Řádný člen
1. Řádným členem může být každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let.
2. Členství ve Sdruženi je dobrovolné a členem se může stát fyzická osoba, která souhlasí se stanovami.
3. O přijetí za řádného člena Občanského sdružení POHIP rozhoduje rada Sdružení na základě písemné přihlášky.

Člen jezdeckého oddílu
1. Členem jezdeckého oddílu může být každý občan ČR, který se chce aktivně věnovat jezdeckému sportu.
2. Členství ve Sdruženi je dobrovolné a členem se může stát fyzická osoba, která souhlasí se stanovami.
3. O přijetí za člena jezdeckého oddílu rozhoduje předseda sdružení na základě písemné přihlášky. U nezletilých je nutný podpis rodičů.

Členství zaniká
- vyloučením na základě závažného porušeni Stanov Sdruženi nebo pokud je jeho jednání v rozporu se zájmy Sdruženi, a to na návrh rady Sdruženi odhlasovaným nadpoloviční většinou hlasů na členské schůzi Sdruženi.
- na vlastní žádost člena, nebo po nezaplacení jakéhokoliv finančního závazku do jednoho měsíce ode dne doručení písemné upomínky. Tímto ovšem tento závazek vůči klubu nezaniká.
- úmrtím člena.

IV.
Práva a povinnosti člena Sdružení.
1. Všichni členové sdruženi mají právo na informace o činnosti a hospodařeni Sdruženi, které podá 1x za rok rada Sdružení na členské schůzi.
2. Řádný člen má dále tato práva:
a/ podílet se aktivně na činnosti Sdružení
b/ být volen do orgánu Sdružení.
c/ volit členy orgánu Sdruženi. d/ podávat návrhy a připomínky k činnosti Sdruženi
e/ využívat veškerá zařízeni Sdružení v souladu s interními předpisy
Člen jezdeckého oddílu má dále tato práva:
a/ podílet se aktivně na činnosti Sdružení
b/ bezplatné zapůjčení koní v souladu s interními předpisy
c/ získat jezdeckou licenci a účastnit se jezdeckých závodů d/ podávat návrhy a připomínky k činnosti Sdruženi
e/ využívat veškerá zařízeni Sdružení v souladu s interními předpisy

3. Člen Sdružení má tyto povinnosti:
a/ řídit se a dodržovat stanovy Sdružení, plnit usnesení Sdružení a vykonávat řádně svěřené funkce
b/ dodržovat interní předpisy Sdruženi
c/ platit členské příspěvky a ostatní poplatky stanovené valnou hromadou

V.
Organizační struktura Sdružení.

1. Členská schůze
Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze složená z řádných členů, která se koná nejméně 1x do roka. Členská schůze volí do čela klubu radu sdružení ve složení předseda, místopředseda a hospodář na dobu 2 let.

A. Členská schůze má tyto pravomoci:
a/ schvaluje stanovy Sdružení či jejich změny b/ schvaluje rozpočet a hospodařeni Sdružení c/ projednává zprávu o činnosti Sdružení a jeho představenstva d/ volí 1x za dva roky předsedu, místopředsedu a hospodáře e/ mění rozhodnutí představenstva Sdružení
f/ rozhoduje o vzniku a zániku Sdružení
d/ vylučuje člena Sdruženi

B. Členská schůze je usnášeníschopná pokud se sejde nadpoloviční většina řádných členů a rozhodne prostou většinou všech přítomných řádných členů. 2. Statutární orgán.
Statutárním orgánem je rada v čele s předsedou, která se dále skládá z místopředsedy a hospodáře. Rada je oprávněna jednat jménem sdružení ve všech věcech. Uvedení členové rady jsou oprávněni jednat samostatně. Předseda i rada se ze své činnosti zodpovídají členské schůzi. A. Rada má tyto pravomoce:
a/ zastupovat Sdružení vůči třetím osobám
b/ podepisovat smlouvy s právnickými nebo fyzickými osobami v zájmu Sdružení c/ hospodařit s majetkem Sdružení podle schváleného rozpočtu členskou schůzí Sdružení d/ svolávat členskou schůzi Sdružení
e/ řídit činnost Sdružení mezi jednotlivými členskými schůzemi
f/ zvát na schůze smluvní partnery Sdruženi

B. Rada Sdružení se schází minimálně 1x ročně C. Rada se může na své schůzi rozhodnout o přenesení svých pravomocí na jednotlivé své členy. Za úkony těchto pak členské schůzi odpovídá rada Sdružení. D. Požádá-li o mimořádnou schůzi rady alespoň jeden člen, je povinen předseda Sdruženi svolat schůzi rady do 14 dní. Nesvolá-li schůzi předseda, může ji svolat člen, který o svolání požádal. 3. Předseda Rady
Předseda rady je představitelem všech členů Sdružení.
Je oprávněn vykonávat ostatní pravomoce, které nejsou vyhrazeny radě Sdružení či členské schůzi; v období mezi zasedáními rady Sdružení. Dále je oprávněn vykonávat ty pravomoce, které na něj byly přeneseny na základě rozhodnutí členské schůze nebo Rady Sdruženi.

A. Předseda Rady má především tyto pravomoce
a/ zastupuje Sdružení navenek
b/ podepisuje s ostatními členy Rady smlouvy a příkazy k bankovním operacím c/ vypracovává výroční zprávy pro členské schůze
d/ zajišťuje chod Sdružení mezi jednotlivými Členskými schůzemi a schůzemi rady Sdružení e/ svolává schůze Rady B. Předseda nesmí pracovat nad rámec svých pravomoci, které má na základě stanov či na základě přenesených pravomocí. V případě překročeni svých pravomocí je odpovědný za škody které svým jednáním Sdružení způsobil.

4.Místopředseda Rady
Místopředseda rady zastupuje předsedu Rady.
Je oprávněn vykonávat ty pravomoce, které na něj byly přeneseny na základě rozhodnutí členské schůze nebo Rady Sdruženi.

5. Hospodář Hospodář je finanční orgán Sdružení, který odpovídá za hospodaření s finančními prostředky, vede potřebné evidence. Připravuje pro členskou schůzi zprávu o hospodaření.

6. Revizor účtů Dalším orgánem je revizor účtů, který je volený členskou schůzí a jí se zodpovídá ze své činnosti. Není podřízený předsedovi ani radě. Má právo nahlížet do hospodaření sdružení a kontrolovat účty a čerpání finančních prostředků, a to kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení.
Hospodář je povinen na požádání účetní doklady revizorovi účtů předložit.

VI. Majetek a hospodaření Sdružení
1. Majetek sdružení tvoří jmění a dary sdružení. 2. S majetkem hospodaří Sdružení na základě interních pravidel Sdružení.

VII.
Zánik Sdružení
Sdružení zaniká:
a/ Na zániku Sdružení se může usnést výlučně členská schůze na zvláštní, k tomu účelu svolané schůzi, a to nadpoloviční většinou hlasů.
b/Pravomocným rozhodnutím ministerstva na jeho rozpuštění

aa/ Do doby likvidace zůstává zachována funkce Rady Sdružení, která ustanoví likvidátora
bb/ Majetkové vypořádání provede likvidátor určený ministerstvem.

stanovy 1stanovy 2